.:  پروژه های سرمایه گزاری بخش خصوصی در ایزدشهر :.

نارنجستان 2˛ بزرگترین پروژه بخش خصوصی در ایزدشهر

(کارفرما: شرکت توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر)

(مشاور: مهندسان مشاور آتی طرح آرتا)
 
 
 
        
 مجتمع تفریحی و تجاری نارنجستان 2

  

     

  

     پارکینک مجتمع تفریحی و تجاری نارنجستان 2

     

     پل روگذر مجتمع تفریحی و تجاری نارنجستان 2

     

  
هتل نارنجستان 2

ر      
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1390 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com