.: سوابق محسن رستمی ثانی :.

  1. 9 سال سابقه حضور در شهرداری ایزدشهر
  2. 6 سال معاونت شهرداری ایزدشهر
  3. 3 ماه سرپرستی شهرداری ایزدشهر
  4. 1 سال مشاور شهردار
  5. دارای مدرک کارشناسی مدیریت دولتی
  6. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول
  7. فرمانده پایگاه بسیج نصر شهرداری ایزدشهر

 

 

 

 
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com