:: تاریخ درج خبر : 3/6/92 ::
 
 
.: شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر تیر ماه 92 :.
 

1-درمورخه 1/4/92رأس ساعت 10:41طی تماس تلفنی از سوی یکی ازشهروندان مبنی برواژگونی یک دستگاه خودروی وانت پیکان واقع درایزدشهر-خیابان امام- جنب گلستان 1بلافاصله خودروی پیشروبه محل حادثه اعزام پس از استقرار در محل برای جلوگیری از حوادث بعدی اقدام به ایمن سازی محیط کرده وپس از انتقال خودروبه حاشیه خیابان نیروهای عملیاتی در ساعت 11:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

2- درمورخه 11/4/92 رأس ساعت 16:13طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بروقوع حریق باغی در ایزدشهر-خیابان امام(ره)گلسار9-جنب متل گنجی بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به اطفاءحریق کرده وپس از پایان عملیات در ساعت نیروهای عملیاتی در ساعت 17:00به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

3- درمورخه 12/4/92رأس ساعت 17:30طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برآتش سوزی باغی واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-گلسار9بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام اقدام به اطفاءحریق کردندپس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 18:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

4—درمورخه 13/4/92رأس ساعت 14:05 طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی برآتش سوزی باغی واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)-گلسار15ساحل 3 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزامپس از استقرراراقدام به اطفاءحریق کردندپس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 18:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

5-سرعت بیش ازحدخودروی پژوپارس جان یک نفرراگرفت.

درمورخه 13/4/92 رأس ساعت 15:02طی تماس تلفنی از سوی آتش نشانی چمستان مبنی بربرخورد یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس بایک دستگاه خودروی سواری ایسوزو که درحاشیه خیابان پارک شده بودواقع در رستمرود-جنب کوه آرام بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرر در محل اقدام به ایمن سازی محیط کردند این حادثه دلخراش یک کشته وسه مجروح دربرداشت پس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 15:35به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

 

6-درمورخه 13/4/92 رأس ساعت 16:49طی تماس تلفنی از سوی آتش نشانی چمستان مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه کامیونت (ایسوزو)واقع در ایزدشهر روبه روی شهرک نفت بلافاصله اکیپی ازنیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام ،پس از استقراردرمحل اقدام به اطفاءحریق خودروی مذکورکردندپس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 17:25 به ایستگاه مراجعت نمودند.

سوختگی بر اثرخرابی شعله پخش کن اجاق گاز

7-درمورخه 13/4/92رأس ساعت 23:12طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق درمنزل مسکونی واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)گلسار20بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام وپس ازاستقرار درمحل اقدام به اطفاءحریق کردند پس ازانجام عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 23:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

8-انفجار گاز به چندین واحد مسکونی خسارت واردکرد .

درمورخه 15/4/92رأس ساعت 16:30طی تماس تلفنی ازسوی یکی از شهروندان مبنی بر انفجارگاز منزل مسکونی واقع درایزدشهر-خیابان امام (ره) گلستان7 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس ازاسقراردرمحل اقدام به قطع برق کرده وسپس بادستگاه تنفسی وارد ساختمان شده وحریق ایجاد شده رااطفاءکردندقدرت موج انفجار به حدی بوده که به وسایل ساختمان کناری خسارت وارد کرده وموجب شکسته شدن شیشه چندین منزل مسکونی ویک خودروی پژوپارس که در حیاط جنوبی این ساختمان پارک شده بودگردید،پس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 18:54به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

 

 

برخورد 4دستگاه خودرو سواری براثر حرکت به عقب خودروی پراید

9-درمورخه 24/4/92رأس ساعت 08:48طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر برخورد سه دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری سمند که در حاشیه خیابان پارک شده بود،واقع در ایزدشهر –خیابان امام(ره)نبش گلسار 67بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقراردر محل اقدام به عملیات امدادکرده ،این تصادف که براثر حرکت به عقب یکی ازخودروهای سواری پرایدبه وجودآمدچندین مجروح داشته که به بیمارستان انتقال داده شدند پس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 09:30به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پیکان با یک دستگاه کامیون

10-درمورخه 24/4/92رأس ساعت 14:50طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بربرخورد یک دستگاه خودروی سواری پیکان بایک دستگاه کامیون واقع در ایزدشهر –خیابان امام(ره) جنب گلسار3 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به ایمن سازی محیط جهت جلوگیری از وقوع حوادث بعدی کردند این حادثه دو مجروح در برداشته که با هماهنگی 115وحضورشان در محل حادثه ،مجروهین به بیمارستان انتقال داده شده اند .

 

 

 

 

واژگونی خودروی سواری پیکان وبرخورد با دوخودروی سواری دیگر

11-درمورخه 26/4/92رأس ساعت 21:10طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر برخوردسه دستگاه خودروی سواری بایکدیگر واقع در ایزدشهر-خیابان امام(ره)جنب شیلاشهربلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل اقدام به عملیات امدادکردند این حادثه که بر اثر واژگونی خودروی سواری پیکان وسپس برخورد بایک دستگاه خودروی پرایدوپارس گردیده موجب مجروح شدن سرنشینان گردیده که به بیمارستان انتقال داده شدند پس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 22:13به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

12-درمورخه 29/4/92رأس ساعت 18:15طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر وقوع حریق باغی در ایزدشهر-خیابان امام(ره) گلستان 74 شالیزار17بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل اعلام شده اعزام پس از استقرار در محل اقدام به اطفاء حریق کردندپس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 19:00 به ایستگاه مراجعت نمودند.

13-درمورخه 31/4/92 رأس ساعت 07:05طی تماس تلفنی از سوی آتش نشانی محمود آباد مبنی بردرخواست کمک در اطفاءحریق منزل مسکونی واقع در محمود آباد –دریای 36 بلافاصله خودروی میدلام به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار درمحل به عنوان نیروی پشتیبانی با آتش نشانی محمود آباد در این حادثه که با انفجار گاز همراه بود همکاری کردند پس از پایان عملیات نیروهای آتش نشانی در ساعت 08:00به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com