:: تاریخ درج خبر : 4/7/92 ::
 
 
.: شرح عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی ایزدشهر شهریور 92 :.

1- درمورخه 5/6/92 رأس ساعت 06:50طی تماس تلفنی از سوی یکی ازشهروندان مبنی بر وقوع حریق ترانس برق واقع در ایزدشهر-خیابان امام- گلستان17-اندیشه18 بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام وپس از استقرار در محل ،اداره برق رادر جریان این حادثه قرار داده ،سپس حریق را با خاموش کننده پودر گاز اطفاء کردندپس از اطفاء حریق نیروهای عملیاتی در ساعت 07:55 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

استفاده از آسانسور باظرفیت بیش از حد مجاز موجب حبس ساکنین در آسانسورشد

2-درمورخه 6/6/92رأس ساعت 19:20طی تماس تلفنی از سوی یکی مسافرین حبس شده در آسانسور با آتش نشانی ایزدشهرمبنی بر اینکه 5نفر از اعضاء یک خانواده در داخل آسانسور حبس شده اند بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به آدرس ایزدشهر-خیابان امام – گلسار55 –یاس6-پلاک 116که ازسوی محبوس شدگان اعلام شده بوداعزام شده وپس از استقرار در محل اقدام به قطع برق کرده وپس از بازکردن درب آسانسوراعضاءخانواده را باسلامت کامل  به بیرون  انتقال داده ،پس از پایان عملیات پرسنل آتش نشانی در ساعت 20:00 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

خواب آلودگی تصادف سنگین بین خودروی سواری پژو و تریلی رارقم زد

3- درمورخه 8/6/92رأس ساعت 02:05بامدادطی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بربرخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 بایک دستگاه تریلی که در کنار خیابان پارک کرده بود واقع در ایزدشهر- خیابان امام-جنب شهرکایزدشهر بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام ،پس از استقرار در محل ،به علت شدت برخورد وحبس شدن سرنشینان اقدام به بازکردن درب به وسیله ست هیدرولیک (فک) وبرش ستون عمودی جنب موتور در قسمت شاگرد باقیچی کرده سپس سرنشینان را که دچار جراحت سنگین شده بودند پرسنل اورژانس وهلال احمر با تجهیزات خود بدن مصدومین را فیکس کرده سپس باکمک نیروهای آتش نشانی سرنشینان را از داخل خودرو بیرون آورده وسپس به بیمارستان

انتقال دادند.

 

4- در مورخه 14/6/92 رأس ساعت 14:46طی تماس تلفنی از سوی یکی از ساکنین آپارتمانی واقع در ایزدشهر –خیابان امام-گلستان 77مبنی بر حبس شدن تعدادی از ساکنین این آپارتمان در داخل آسانسور بلافاصله اکیپی از نیروهای عملیاتی به محل اعلام شده اعزام پس از استقرار در محل اقدام به قطع برق کرده سپس افراد محبوس شده را با سلامت کامل به بیرون از آسانسور انتقال داده وپس از پایان عملیات پرسنل آتش نشانی در ساعت 15:10 به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 

حرکت به عقب خودروی سوزوکی ویتارا جان یک نفر عابر پیاده را گرفت

5-درمورخه 19/6/92 رأس ساعت 12:23طی تماس تلفنی از سوی یکی از شهروندان مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سوزاکی ویتارا بایک نفر عابرپیاده واقع در ایزدشهر –خیابان امام- بعدازگلسار55جنب چوب بری سلیمی براثراین سانحه عابر دچارجراحت سنگین شده ، که به وسیله عوامل اورژانس 115به بیمارستان انتقال داده شدولی منأسفانه به علت سنگینی جراحات  عابرجان خودرااز دست داد،پس از پایان عملیات پرسنل اعزامی در ساعت 13:25به ایستگاه مراجعت نمودند .

 

 

نجات یک پرنده قیمتی ویک شهروند از بالای درخت مرتفع

6.در مورخه 24/06/1392  راس ساعت 45/14طی تماس تلفنی با آتش نشانی ایزدشهر مبنی بر گیر کردن یک پرنده خانگی گرانقیمت بر بالای درخت، یک اکیپ از گروه امداد آتش نشانی به محل حادثه در  گلسار 9 اعزام شدند که بلا فاصله بعد از رسیدن به محل مورد نظر در بررسی اولیه مشخص شد ،شخصی که جهت کمک به پرنده به بالای درخت رفته بود نیز در آنجا گیر کرده است که آتش نشانان با استفاده از نرده بان بلند توانستند پرنده و شخص گرفتار شده را باسلامت کامل  به زمین انتقال دهند، پس از انجام عملیات  آتش نشانان در  ساعت 50/15 به ایستگاه مراجعت نمودند .

 

 

 

 

 

 

7-درمورخه 26/6/92 رأس ساعت 20:10اکیپ آتش نشانی در حین گشت زنی در سطح شهر به مورد تصادفی بین خودروی پژو و پراید برخوردند که بلافاصله پس ازاسقراردر محل حادثه به ایمن سازی محل تصادف و قطع جریان برق خودروها پرداختند . سرعت زیاد خوروی پراید و سبقت غیر مجاز از سمت راست علت اصلی این تصادف بود که خوشبختانه دراین حادثه به کسی آسیبی نرسید پس از انجام عملیات آتش نشانان در ساعت 21:00به ایستگاه مراجعت نمودند.

 

 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com