:: تاریخ درج خبر : 13/12/92 ::
 
 
.: انجام آزمایشات دوره ای سلامت کارگران خدوم شهرداری ایزدشهر  :.
پس از رایزنی و توافقات اولیه مابین شهردار محترم ایزدشهر، واحد خدمات شهری و مجری طرح مذکور بر اساس بند 5 قانون مدیریت پسماند و قوانین اداره کار و کمیته فنی و بهداشت کار، مقرر شده طی دو مرحله در روزهای یکشنبه 92/12/11 و سه شنبه 92/12/13 این آزمایشات با حضور کارگران تحت نظر پیمانکار مربوطه اعم از فضای سبز و یا خدمات شهری انجام شود. لذا در اولین مرحله آن به تاریخ 92/12/11 با حضور 25 نفر از کارگران زحمتکش شهرداری ایزدشهر برگزار گردید.
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1392 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com