:: تاریخ درج خبر : 15/2/93 ::
 
 
.:اجرای آرام ساز در نقاط حادثه خیز ایزدشهر  :.

با درخواست های مکرر شهروندان و بررسی های به عمل آمده از سوی اعضای کمیته فنی شهرداری و شناسایی نقاط حادثه خیز و هماهنگی با شورای ترافیک شهرستان نور، دو آرام ساز در محدوده گلستان 74 و 80 نصب گردید.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com