:: تاریخ درج خبر : 22/3/93 ::
 
 
.: جانمایی و نصب 47 نیمکت در سطح شهر :.

شهرداری ایزدشهر در راستای ارائه خدمات بهینه به شهروندان فهیم ایزدشهر اقدام به نصب 47 دستگاه نیمکت در نقاط تعیین شده از سوی کمیته زیباسازی و مبلمان شهری نمود و با استقبال شهروندان مواجه گردید.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com