:: تاریخ درج خبر : 15/4/93 ::
 
 
.:جلسه توجیهی با حضور شهردار، اعضای محترم شورای اسلامی و تیم فنی شهرداری با بررسی حل مشکل جمع آوری آبهای سطحی :.

جلسه ای توجیهی با حضور رئیس شورا و اعضای محترم شورای اسلامی ، شهردار و تیم فنی شهرداری در دفتر شهردار تشکیل شد که با بررسی موضوع و ارائه بیان توجیهی توسط پیمانکار حل مشکل جمع آوری آبهای سطحی را در این فاز قطعی دانست.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com