:: تاریخ درج خبر : 22/4/93 ::
 
 
.: بازدید شهردار و تیم فنی شهرداری و رئیس اداره برق شهرستان نور از وضعیت تیر برق های ایزدشهر :.
  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com