:: تاریخ درج خبر : 18/4/93 ::
 
 
.: صعود گروه کوهنوردی شهرداری ایزدشهر به ارتفاعات آزاد کوه :.

تیم کوهنوردی شهرداری ایزدشهر متشکل از آقایان اصغر عزتی، صادق بتوان و با همراهی هیأت کوهنوردی شهرستان نور قله 4400 متری آزادکوه را فتح کردند. قابل ذکر است این گروه در ماه های گذشته موفق به صعود قله 3400 متری شاه پیل کوه و 3962 متری توچال شده اند.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com