:: تاریخ درج خبر : 4/5/93 ::
 
 
.: بازدید کار گروه استانداری از طرح سالمسازی دریا در ایزدشهر :.

بازدید کار گروه استاندای، شهردار و تیم فنی شهرداری از طرح سالمسازی دریا و سواحل در ایزدشهر  در مورخه 93/4/31 انجام شد. همچنین در این بازدید از وضعیت رودخانه های سطح شهر و پارک جنگلی شهر ایزدشهر بازدید بعمل آمد.
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com