:: تاریخ درج خبر : 27/5/93 ::
 
 
.:  آموزش آتش نشانی در زمینه اطفاء حریق برای سا کنین گلستان 5 :.

درمورخه 93/5/18 راس ساعت 18:30پرسنل آتش نشانی  با حضور در گلستان 5 با هماهنگی قبلی پرسنل مرکز DICا قدام به آموزش آتش نشانی (تئوری و عملی ) برای ساکنین خیابان مذکور کردندکه موارد آموزش به شرح ذیل می باشد:

1.مثلث حریق

2.انواع حریق

3.انواع خاموش کننده

4.نحوه اطفائ ا نواع حریق

5.نحوه مقابله باسیلندر گاز،که دچار حریق شده

6.چگونگی استفاده ایمن از محافظ الکتریکی که برای وسایل برقی خانگی در نظر می گیرند

7.نحوه امدادرسانی به شخصی که دچار برق گرفتگی شده وبدن شخص با سیم برق در تماس است

8.نحوه تامین ونگهداری انواع خاموش کننده دستی
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com