:: تاریخ درج خبر : 19/7/93 ::
 
 
.: تصویب حانشین اول و دوم در مدت سرپرستی شهرداری :.

 

طی جلسه مورخ 93/7/16 روز چهارشنبه، آقایان مهندس یوسف بینائی و رضا رستمی به ترتیب به عنوان جانشین اول و جانشین دوم سرپرست شهرداری ایزدشهر توسط شورای اسلامی شهر تعیین شدند.
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com