:: تاریخ درج خبر : 8/8/93 ::
 
 
.: سیل و آبگرفتگی منازل مسکونی در مجاورت رودخانه هاشم رود ایزدشهر(گلستان5)- آبان ماه 1393 :. 
  

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com