:: تاریخ درج خبر : 10/8/93 ::
 
 
.: اقامه نماز جمعه در هفته دوم (تصویری) :. 
  

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com