:: تاریخ درج خبر : 10/9/93 ::
 
 
.: مانور آتشنشانی و زلزله (تصویری) :. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com