:: تاریخ درج خبر : 11/10/93 ::
 
 
.: نشست تخصصی مهندس یحیی پور با مدیران واحد های اداری :. 

نشست تخصصی مهندس یحیی پور با مدیران واحد های اداری طی اولین جلسه شورای مدیران شهرداری ایزدشهر به جهت بررسی چالش ها و فرصت های موجود در هر حوزه کاری مرتبط با شهرداری و تبیین اهداف نهایی شهردار برای رسیدن به جایگاه واقعی شهری به لحاظ توسعه پایدار . 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com