:: تاریخ درج خبر : 21/10/93 ::
 
 
.:  نشست تخصصی شهردار ایزدشهر با مسئولین واحدهای خدمات شهری، انبار،تأسیسات، پیمانکار روشنایی و معاونت  :. 

 نشست تخصصی شهردار ایزدشهر  با مسئولین واحدهای خدمات شهری، انبار،تأسیسات، پیمانکار روشنایی و معاونت درباره بررسی وضعیت روشنایی چراغ برق های سطح شهر اعم از خیابان اصلی و یا معبر و کوچه ها در راستای افزایش بهبود هر چه سریعتر چراغ های روشنایی سطح شهر 
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com