:: تاریخ درج خبر : 10/11/93 ::
 
 
.: دیدار و دلجویی شهردار از دانش آموز ایزدشهری که در داخل کانال آب شهر ایزدشهر سقوط کرد  :.  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com