:: تاریخ درج خبر : 27/11/93 ::
 
 
.:  کمیته فرهنگ شهروندی ایزدشهر راه اندازی می شود :. 
مهندس حسن یحیی پور شهردار ایزدشهر با تأکید بر نقش مهم فرهنگ و شهروندان فرهنگ مدار به آموزش شهروندان و ارتقای فرهنگ شهروندی در توسعه ی شهری اشاره داشت وی آمیختگی آموزه های فرهنگی با زندگی شهری را در ارتقای هویت شهروندان موثر دانست و افزود اجرای آموزشهای فرهنگ شهروندی در قالب کمیته ی فرهنگ شهروندی بزودی در این شهر آغاز خواهد شد که تأکید آن بر تولید پیام ها و مهارتهای فرهنگ شهروندی خواهد بود شهردار ایزدشهر اجرای برنامه های فرهنگی و هنری آموزش کودکان و دانش آموزان تغییر چهره و زیباسازی شهری را از جمله برنامه های این کمیته دانست.
 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1393 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com