:: تاریخ درج خبر : 27/03/94 ::
 
 
.: الوعـــده وفــــا ،(( قول و قرار مهندس یحیی پور با مردم فهیم ایزدشهر محقق شد )) :. 
" الوعـــده وفــــا "

(( قول و قرار مهندس یحیی پور با مردم فهیم ایزدشهر محقق شد ))

* استارت نهضت آسفالت در کوچه های ایزدشهر *
 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com