:: تاریخ درج خبر : 23/04/94 ::
 
 
 .: بازدید میدانی مهندس یحیی پور از پروژه آسفالت سطح شهر و کنترل کیفیت کار از نزدیک :.  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com