:: تاریخ درج خبر : 94/06/16 ::
 
 
.: اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی ایزدشهر انتخاب شدند :. طی جلسه ای که روز پنج شنبه مورخ 12/6/94 در دفتر شورای اسلامی به منظور معرفی هیأت رئیسه شورای اسلامی ایزدشهر برگزار گردید آقای محمد باقر دریایی به عنوان رئیس شورا، آقای ابراهیم ابراهیمی به عنوان نایب رئیس، آقای علیرضا اسدی خزانه دار، آقای علی کلوانی به عنوان منشی اول و آقای بهزاد خاکپور به عنوان منشی دوم معرفی شدند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com