:: تاریخ درج خبر : 94/08/1 ::
 
 
.: طی حکمی از طرف استاندار محترم، آقای هادیزاده به عنوان کارشناس شورای سازمان حمل و نقل جمعی نور و ایزدشهر معرفی شد :. 
 


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com