:: تاریخ درج خبر : 94/08/1 ::
 
 
.: برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شهرداری ایزدشهر :. 
  


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com