.: پيام هاي شهروندي :.
 

به نام خدا

 

پيام هاي شهروندي:

 

 • شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند

 • شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است

 • در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم

 • شهروندان سبز = تعامل سبز

 • شهروند گرامي: آيا ميدانيد ارزش خودروهاي خريداري شده بيش از 700 ميليون تومان است!؟

 • شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد

 • آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن روياهاي خود ايمان دارند.

 • شهر خوب يافتني نيست٬ بلكه ساختني است ٬ شهر خوب را شهروندان خوب مي سازند

 • شهروندان عزيز: آيا ميدانيد شهرداري تازه تاسيس ايزدشهر٬ از محل درآمد خود مبلغي بيش از 25 ميليارد ريال را صرف هزينه هاي عمران و آباداني شهر در قالب پروژه هاي موفق عمراني نموده است!؟

 • ايزدشهر ٬ ايمني و سلامت شهروندان و شهرسازي نوين

 • شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم.

 • خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما...

 • پياده رو هاي ايزدشهر٬ جايگاهي براي حضور شهروندان

 • در ايزدشهر٬ حق تقدم با پياده است

 • پياده رو٬ كليد خوشبختي شهر

 • پياده رو٬ فضاي عمومي شهروندان است٬ لطفا" سد معبر نكنيد

 • كساني كه شهر خوب دارند٬ همه چيز دارند

 
 
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1388 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com